Kurs zarządcy nieruchomości, administratora

Kurs zarządcy nieruchomościInfomacje na takie tematy jak kurs zarządcy nieruchomości oraz kurs administratora nieruchomości.

Administrowanie nieruchomościami jest to prowadzenie bieżących czynności związanych z obsługą nieruchomości niezbędny jest do tego kurs zarządcy nieruchomości oraz kurs administratora nieruchomości

 

Rola administratora w Zarządzaniu nieruchomościami.

Administrator nieruchomości i jego praca na obiekcie ma interdyscyplinarny charakter. Każdy administrator prawidłowo prowadzi działalność w zakresie zarządzania nieruchomością, posiadać powinien on niezbędną wiedzę z wielu dziedzin, powinien ciągle doskonalić się zawodowo. Kurs zarządcy nieruchomości dokształca z takich dziedzin jak: prawo cywilne i nie tylko, zarządzanie, podstawy rachunkowości i finansów, ekonomia, budownictwo (architektura, konstrukcja, instalacje sanitarne, elektryczne i inne), gospodarka przestrzenna i planowanie zagospodarowania (urbanistyka), ubezpieczenia, windykacja należności oraz wiele innych pokrewnych tematów związanych z gospodarką nieruchomościami. Zarządca nieruchomości kurs powinien przejść obowiązkowo, w trakcie swojej pracy powininen także zapisywać się na inne kursy zarządców nieruchomości w celu kokształcania się.
Ponadto specyfika pewnych nieruchomości narzuca konieczność, oprócz podstawowej znajomości wyżej wymienionych dziedzin, także szczegółowej znajomości określonych zagadnień, np. takich jak zagadnień ochrony zabytków, zagadnień za zakresu prawa wodnego jak i wiele innych te zagadnienia są poruszane na szkoleniach organizowanych w branży gospodarki nieruchomościami.

Zarządca Nieruchomości oraz Administrator nieruchomości powinien w rzetelny sposób organizować swoją pracę jak i organizować swoją firmę obsługującą nieruchomości. Powinien on przy rozpoczęciu pracy w tym zakresie zarejestrować działalność gospodarczą, uruchomić biuro zgodnie z ustawą prawo działalności gospodarczej po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców oraz przejść kurs administratora nieruchomości. Administrator nieruchomości kurs powinien przejść jak najwcześniej w sowjej działności a następnie zapisać się na inne kursy administratorów nieruchomości

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej

Ewidencja działalności gospodarczej jest jawna i dane osobowe w niej zawarte nie podlegają przepisom ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych czy zezwolenia. Prowadzą ją gminy jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Organem ewidencyjnym jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta.
Zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej przez zarządcę nieruchomości powinno zawierać:
• oznaczenie przedsiębiorcy, a więc imię i nazwisko oraz nazwę pod którą wykonywana będzie działalność,
• numer ewidencyjny PESEL,
• oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu przedsiębiorcy,
• adres zakładu głównego i innego stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej
• określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD),
• wskazanie daty rozpoczęcia działalności gospodarczej.
Do zgłoszenia należy dołączyć dokument potwierdzający tytuł prawny przedsiębiorcy do lokalu stałego miejsca wykonywania działalności.

Zarządca nieruchomości

może zarejestrować spółkę w Krajowym Rejestrze Sądowym – KRS KRS składa się z rejestru przedsiębiorców, rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, rejestru dłużników niewypłacalnych
Do rejestru przedsiębiorców są wpisywane następujące podmioty:
• spółki prawa handlowego,
• spółdzielnie,
• przedsiębiorstwa państwowe,
• jednostki badawczo-rozwojowe,
• przedsiębiorstwa zagraniczne,
• towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych,
• oddziały przedsiębiorców zagranicznych działających w Polsce,
• główne oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń,
inne osoby prawne, jeżeli prowadzą działalność gospodarczą, a podlegające wpisowi do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki społecznej.

Następnie należy dokonać rejestracji w Urzędzie Statystycznym

Zarządca nieruchomości rozpoczynający działalność gospodarczą jest zobowiązany do posiadania numeru identyfikacyjnego krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej i posługiwania się nim przy przekazywaniu informacji wykorzystywanych dla celów statystycznych. Krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej obejmuje osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz ich jednostki lokalne. Jest on prowadzony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sposób zinformatyzowany i nosi skróconą nazwę REGON.
Zgłoszenia w Urzędzie Statystycznym należy dokonać w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. W celu uzyskania numeru REGON Administrator nieruchomości powinien osobiście lub przez pełnomocnika zgłosić się do Urzędu Statystycznego właściwego z uwagi na miejsce prowadzenia działalności. W każdym województwie jest co najmniej jeden taki urząd. Zarządcy nieruchomości prowadzący działalność gospodarczą składają wniosek w Urzędzie Statystycznym (lub jego oddziale) działającym w województwie, na którego terenie zarządca nieruchomości ma miejsce zamieszkania.
Urzędy Statystyczne udostępniają w swoich siedzibach druki wniosków i przyjmują wnioski o wpis do rejestru podmiotów od przedsiębiorców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania w województwie, na którego terenie działają. Druki wydawane są nieodpłatnie, nie pobiera się także opłat za przyjęcie wniosku. Wpis przedsiębiorcy do rejestru następuje na podstawie wniosku składanego przez przedsiębiorcę na odpowiednim formularzu. Do wniosku należy dołącza się wypis, wyciąg z rejestru lub zaświadczenie potwierdzające powstanie przedsiębiorcy lub podjęcie działalności.

Numer Identyfikacji Podatkowej

NIP otrzymujemy w chwili kiedy uzyskujemy status płatnika.
Wniosek o nadanie numeru NIP należy złożyć przed dokonaniem przez osobę pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT lub akcyzowym albo przed złożeniem pierwszej deklaracji podatkowej(w przypadku podatku dochodowego). Składa się go w urzędzie skarbowym miejsca zamieszkania (siedziby) zarządcy nieruchomości. Zgłoszenie musi zawierać określone dane dotyczące przedsiębiorcy (gdy jest on osobą fizyczną m.in. nazwisko i imię, adres, obywatelstwo, numer PESEL) oraz prowadzonej przez niego działalności ( jej forma organizacyjno-prawna, siedziba, numer REGON, organ rejestrujący).

Zgłoszenie do ZUS

Obowiązki płatników składek szczegółowo reguluje ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych z dnia 13 października 1998 r. oraz inne w których nadzór nad wypełnianiem przez płatników składek niektórych zapisów powierzono Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych.
Płatnicy składek mają w szczególności obowiązek:
• Zgłoszenia płatnika składek w Zakładzie w terminie 7 dni od:
1) daty zatrudnienia pierwszego pracownika lub powstania stosunku prawnego uzasadniającego objęcie ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi pierwszej osoby,
2) daty powstania obowiązku ubezpieczeń emerytalnego i rentowych dla ubezpieczonych wyłącznie zobowiązanych do płacenia składek na własne ubezpieczenie albo składek na ubezpieczenie osób z nimi współpracujących.
• Dokonania zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego zatrudnionych osób - w terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczenia.
• Zawiadomienia Zakładu o wszelkich zmianach w stosunku do danych wykazanych w zgłoszeniu - w terminie 14 dni od zaistnienia tych zmian.
• Przesyłania deklaracji rozliczeniowej, imiennych raportów miesięcznych oraz opłacania składek za dany miesiąc, nie później niż:
1) do 10 dnia następnego miesiąca - dla osób fizycznych opłacających składkę wyłącznie za siebie,
2) do 5 dnia następnego miesiąca - dla jednostek budżetowych, jednostek gospodarki pozabudżetowej,
3) do 15 dnia następnego miesiąca - dla pozostałych płatników.
Płatnik składek, który opłaca składki wyłącznie za siebie, przysyła jedynie deklarację rozliczeniową.
• Dokonywania wpłat składek na wskazane przez Zakład rachunki bankowe odrębnymi wpłatami, w podziale na:
1) ubezpieczenia społeczne,
2) ubezpieczenie zdrowotne,
3) Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
4) Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przy użyciu dokumentów płatniczych określonych wzorem.

Oznaczenie miejsca prowadzenia działalności

Administrator nieruchomości ma obowiązek właściwie oznaczyć na zewnątrz stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej. Wymagany jest szyld lub inny sposób oznakowania publicznego zawierający, co najmniej:
• oznaczenie przedsiębiorcy
• zwięzłe określenie przedmiotu wykonywanej działalności
Sposób dokonywania rozliczeń - Administrator nieruchomości jest obowiązany dokonywania lub przyjmowania płatności za pośrednictwem rachunku bankowego tego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy stroną transakcji jest inny Administrator nieruchomości, a jednorazowa wartość zobowiązań lub należności przekracza równowartość 3.000 EURO, albo równowartość 1.000 EURO, gdy suma wartości zobowiązań i należności powstałych w miesiącu poprzednim przekracza równowartość 10.000 EURO.

Rachunek bankowy Administrator nieruchomości prowadzący działalność gospodarcza ma obowiązek posiadać rachunek bankowy związany z wykonywaną działalnością zawodową i zawiadomić, o tym fakcie urząd skarbowy właściwy ze względu na podatek dochodowy.
Czynności po rejestracji
Gdy przebrniemy rejestrując firmę zarządzającą nieruchomościami / administrującą nieruchomościami przez gąszcz przepisów i odwiedzimy mnóstwo urzędów w związku z rejestracją działalności gospodarczej przychodzi czas na uruchomienie działalności biura. Aby biuro zarządcy nieruchomości funkcjonowało prawidłowo niezbędne jest:
• wyrobienie pieczątek,
• wykonanie szyldów, tablic reklamowych i informacyjnych,
• zatrudnienie księgowego lub przekazanie tych czynności do biura rachunkowego
• zatrudnienie innych pracowników
• zaopatrzenie firmy w druki i formularze
• zaopatrzenie w urządzenia, meble, środki transportowe,
• wyposażenie firmy w środki łączności (telefony, Internet, fax),
• zakupy oraz prenumerata pism fachowych i prasy,
• zawarcie umów z kontrahentami,
• zakup komputerów i licencjonowanego oprogramowania,

 

Jeśli masz pytania to skontaktuj się z nami

Warszawa: 22 378 32 40                        Gdańsk: 58 739 60 20
Katowice: 32 700 78 90                          Poznań: 61 278 53 27
Wrocław: 71 738 23 47

 

  

Cena kursu zarządcy nieruchomości to: 1190 PLN